PROJECTEN

Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord

VLESP werkt mee aan de ontwikkeling en evaluatie van 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord', een website die ouders met een suïcidaal kind ondersteunt. De website wordt momenteel onderzocht op zijn effectiviteit en zal 3 mei 2018 gelanceerd worden op een studiedag. 

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de studiedag.

Campagne 4voor12

In 2017 lanceerde VLESP in samenwerking met Te Gek!? en het VVGG de algemene publiekscampagne 4voor12. Met deze campagne willen we de alertheid voor signalen die aantonen dat het niet goed gaat met iemand verhogen en mensen handvaten geven rond hoe ze in gesprek gaan hierover.

Meer informatie over de campage is te vinden op www.4voor12.be.

download flyer 4voor12

Zorgpaden voor suïcidale personen

Samen met diverse beroepsverenigingen en partners werkt VLESP momenteel aan het uitwerken van een leidraad en tools om ‘ketenzorg’ of de continuïteit van zorg voor suïcidale personen te verbeteren. Deze leidraad vormt een aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. De leidraad moet hulpverleners en zorginstanties stimuleren en helpen om een zorgpad uit te bouwen, communicatie en afspraken tussen hulpverleners te verbeteren en follow-up van suïcidale personen te intensiveren. Medio 2018 zal deze leidraad gefinaliseerd en bekendgemaakt worden.

PROSPECT

VLESP is volop bezig met het verwerken van de resultaten van de ‘PROSPECT’-studie, een onderzoek naar nieuwe behandelvormen voor mensen die denken aan zelfdoding.

In de ‘PROSPECT’-studie werden twee veelbelovende groepstrainingen, 'Op Mindfulness gebaseerde congnitieve training en 'Toekomstgerichte training", onderzocht. Het onderzoek kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie waarin het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe behandelvormen van suïcidale personen een actiepunt is.

De training werd aangeboden in verschillende Vlaamse provincies. Er werd onderzocht in welke mate de trainingen effectief zijn in het verminderen van de frequentie en intensiteit van zelfmoordgedachten. De resultaten worden weldra bekendgemaakt.

Voor meer informatie over het onderzoek, contacteer de onderzoekers op prospect@vlesp.be.

download Infofiche PROSPECT

Think Life

Think Life is een online zelfhulpcursus voor het leren omgaan met zelfmoordgedachten. De online zelfhulpcursus werd oorspronkelijk ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd vanuit VLESP aangepast voor gebruik in Vlaanderen. De cursus is opgebouwd uit zes stappen die men zelfstandig en in eigen tempo kan doorlopen. Bij iedere stap staat een ander thema centraal en worden theorie en verschillende oefeningen aangereikt, gebaseerd op erkende psychotherapeutische technieken.

VLESP startte in april 2015 een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van Think Life. Uit dit onderzoek blijkt dat personen die de Think Life cursus hebben gevolgd na afloop en ook 3 maanden later significant minder gedachten aan zelfmoord hadden in vergelijking met personen die de cursus niet hadden gevolgd. Daarnaast blijkt uit de studie dat Think Life bovendien leidt tot een significante afname van depressieve klachten, hopeloosheid, piekeren en angst. Deze significant positieve resultaten leiden ertoe dat Think Life sinds september 2016 is ingebed op Zelfmoord1813 waar Think Life door iedereen die aan zelfdoding denkt, anoniem en gratis kan worden gebruikt.

Voor meer informatie over Think Life kan je terecht op www.zelfmoord1813.be/thinklife.

download Onderzoeksrapport Think Life

Richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

VLESP lanceerde in maart 2017 een richtlijn voor hulpverleners rond de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. De primaire doelstelling van deze richtlijn is het verhogen van de deskundigheid van hulpverleners in het omgaan met suïcidale patiënten. Thema's die aan bod komen zijn:

  • Detectie van suïcidaal gedrag
  • Suïcidespecifieke interventies
  • Wat te doen na een suïcidepoging
  • Wat te doen na een suïcide
  • Opstellen van een suïcidepreventiebeleid

De richtlijn richt zich in de eerste plaats tot artsen, psychologen en verpleegkundigen, maar ook andere hulpverleners binnen de gezondheidszorg kunnen er mee aan de slag. Bij de richtlijn hoort een e-learning waar hulpverleners de aanbevelingen op een interactieve manier kunnen aanleren en inoefenen.

De richtlijn en e-learning zijn gratis te raadplegen via: www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

download Infofiche multidisciplinaire richtlijn

Studie naar het psychisch welzijn van holebi's en transgender personen

In 2015 startte VLESP in samenwerking met het Transgender Infopunt een nieuwe studie op naar het psychisch welzijn van holebi’s en transgender personen in Vlaanderen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat holebi’s en transgenderpersonen kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische problemen en zelfmoordgedachten. Met deze studie heeft VLESP factoren in kaart gebracht die aan de basis liggen van deze kwetsbaarheid. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het onderzoeksrapport

download Infofiche studie LGBT

BackUp

In 2015 werd BackUp gelanceerd, een mobiele app voor mensen die aan zelfmoord denken en hun omgeving. Voor mensen die aan zelfmoord denken biedt BackUp de volgende tools: een tool om snel in contact te komen met je belangrijkste contactpersonen of BackUps als het moeilijk gaat, BackUp kaarten die je helpen herkennen wanneer het mis gaat en hoe je rustiger kan worden, de BackUp box waar je eigen hoopvolle momenten, muziek, foto’s, … kan toevoegen en een safety plan dat helpt je crisismomenten door te komen. Voor mensen uit de omgeving van mensen die (mogelijk) aan zelfdoding denken biedt de app tips hoe signalen te herkennen, hoe een gesprek over zelfmoord aan te gaan, en met de mogelijkheid om hoopvolle zaken te delen om zo anderen te ondersteunen.

Meer informatie over de BackUp app vind je hier.

download Infofiche BackUp

Theateradviezen

In 2015 heeft VLESP in samenwerking met de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Werkgroep Verder, de Logo’s, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding de infofiche ‘Geestig gezond op de planken’ ontwikkeld. Deze infofiche is bedoeld voor scholen die een toneel- of theatervoorstelling rond zelfdoding of geestelijke gezondheid willen aanbieden aan hun leerlingen en bevat tips en aandachtspunten over het beoordelen van een toneelstuk, het organiseren van een nabespreking, de opvang van risicoleerlingen en het inbedden van dit thema in een breder beleid rond geestelijke gezondheid en suïcidepreventie op school.

Meer informatie over de theateradviezen voor scholen vind je hier.

download Infofiche theateradviezen

Postercampagne ter preventie van suïcide

Geïnspireerd op de Amerikaanse campagne van het Suicide Prevention Resource Center om blijvende aandacht te vragen voor de vroegdetectie van suïcidaliteit, omvatte dit project de ontwikkeling van een poster en gids die gebruikt kan worden voor het herkennen en opvangen van suïcidale patiënten. Middels een gerandomiseerd controleonderzoek onder personeelsleden van spoeddiensten en PAAZ-afdelingen werd de onderzocht of deze poster en gids ook een effectieve methodiek van deskundigheidsbevordering vormt voor professionals in Vlaanderen in termen van kennis, zelfvertrouwen en attitude.

De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het onderzoeksrapport.

De posters zelf worden verspreid via de vormingen van de Suïcidepreventiewerking van de CGG.

download Onderzoeksrapport postercampagne

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten of mailen.