PROJECTEN

Suïcidale Crisis Interventie (SCI)

Het VLESP ontwikkelde een interventie gericht op acute suïcidaliteit: de Suïcidale Crisis Interventie (SCI). Dit betreft een kortdurende interventie voor volwassenen na een suïcidale crisis of suïcidepoging die hen handvatten wil aanreiken om met toekomstige suïcidale crisissen om te gaan. Momenteel loopt een studie naar effectiviteit van deze methodiek. De resultaten worden verwacht voorjaar 2025. Wenst u meer informatie, dan kan u contact opnemen met info@vlesp.be.

Kom Uit Je Kop campagne

'Kom Uit Je Kop' wil psychische problemen bij mannen uit de taboesfeer halen en mannen (en hun omgeving) aanmoedigen 'uit hun kop' te komen en hulp te zoeken op de manier die het best bij hen past.

De campagne werd gelanceerd in 2022 en beoogt om via herkenbare en hoopvolle verhalen en via informatie en laagdrempelige tips de mentale gezondheid van mannen te versterken en mannen en hun omgeving te helpen om signalen beter te leren herkennen en de drempel naar hulp te verlagen.

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.komuitjekop.be

 

Silver

VLESP ontwikkelde Silver, een veelzijdige serious game die de geestelijke gezondheid van jongeren tussen 12 en 16 jaar wil versterken. Op die manier kan Silver bijdragen aan de universele preventie van suïcide in deze doelgroep. Het effect van de game werd onderzocht bij meer dan 1000 jongeren uit 10 verschillende scholen in Vlaanderen. Silver is gratis te downloaden als app. Voor scholen wordt een educatief pakket en een vormingsaanbod voorzien. Meer info op silvergame.be

download Infofiche Silver

Suïcidepreventie bij ouderen. Praktijkadviezen voor zorg- en hulpverleners

VLESP ontwikkelde adviezen om zorg- en hulpverleners te ondersteunen bij de detectie, behandeling en opvolging van suïcidaal gedrag bij ouderen. Deze adviezen zijn een uitbreiding op de algemene richtlijn voor detectie en behandeling van suïcidaal gedrag die in 2017 gepubliceerd werd. De adviezen zijn verkrijgbaar als brochure en als e-learning.

download Richtlijn suïcidepreventie bij ouderen

Insight studie

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek is gestart met een onderzoek naar zelfdoding bij 45-60 jarigen, de Insight-studie. Hiervoor worden nabestaanden na een zelfdoding gezocht alsook naasten die in hun omgeving iemand kennen die kampt met psychische problemen. De resultaten worden verwacht eind 2020.

Lezingen suïcidepreventie voor een algemeen publiek

VLESP onderzocht de effecten van een lezing over suïcidepreventie voor een algemeen publiek. De resultaten toonden dat de lezing de kennis en attitudes van deelnemers m.b.t. suïcidepreventie versterkte, hun hopeloosheid deed afnemen, alsook hun negatieve emoties deed dalen. Deelnemers beoordeelden de lezing bovendien heel positief. In Vlaanderen kunnen deze lezingen nu op aanvraag georganiseerd worden. Je kan deze hier aanvragen.

Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord

VLESP werkte mee aan de ontwikkeling en evaluatie van 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord', een website die ouders met een suïcidaal kind ondersteunt. De evaluatiestudie toonde aan dat de ouders deze website als een ondersteunend ervaren en dat een bezoek aan de website hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het omgaan met hun suïcidaal kind verbeterde.

download Evaluatierapport Help' Mijn kind denkt aan zelfdoding

Campagne 4voor12

In 2017 lanceerde VLESP in samenwerking met Te Gek!? en het VVGG de algemene publiekscampagne 4voor12. Met deze campagne willen we de alertheid voor signalen die aantonen dat het niet goed gaat met iemand verhogen en mensen handvaten geven rond hoe ze in gesprek gaan hierover.

Meer informatie over de campage is te vinden op www.4voor12.be.

download Eindverslag 4voor12

Leidraad zorgcontinuïteit voor suïcidale personen

In het najaar van 2018 lanceerde VLESP een leidraad met aanbevelingen en tools ter verbetering van de continuïteit van zorg voor suïcidale personen. Centraal staan de samenwerking en informatieuitwisseling tussen verschillende zorginstanties en de follow-up van suïcidale personen.

download Leidraad zorgcontinuïteit

PROSPECT

De ‘PROSPECT’-studie was een onderzoek naar nieuwe behandelvormen voor mensen die denken aan zelfdoding. Er werden twee veelbelovende groepstrainingen onderzocht: een cognitieve training die gebaseerd is op mindfulness (MBCT-S) en een training die focust op toekomstgericht denken en doelen stellen (Toekomstgerichte training).

Beide trainingen bleken effectief in het leren omgaan met suïcidale gedachten. Therapeuten die deze trainingen willen geven, kunnen zich aanmelden voor een opleidingstraject.

download Samenvatting Resultaten Prospect-studie

Think Life

Think Life is een online zelfhulpcursus die mensen leert omgaan met zelfmoordgedachten. De cursus is opgebouwd uit zes stappen die men zelfstandig en in eigen tempo kan doorlopen. Bij iedere stap staat een ander thema centraal en worden theorie en verschillende oefeningen aangereikt, gebaseerd op erkende psychotherapeutische technieken.

VLESP onderzocht de effectiviteit van Think Life. Uit dit onderzoek blijkt dat personen die de Think Life cursus hebben gevolgd na afloop en ook 3 maanden later significant minder gedachten aan zelfmoord, depressieve klachten, hopeloosheid, piekeren en angst hadden. 

Voor meer informatie over Think Life kan je terecht op www.zelfmoord1813.be/thinklife.

download Artikel Think Life

Richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

VLESP lanceerde in maart 2017 een richtlijn voor hulpverleners rond de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. De primaire doelstelling van deze richtlijn is het verhogen van de deskundigheid van hulpverleners in het omgaan met suïcidale patiënten. Thema's die aan bod komen zijn:

  • Detectie van suïcidaal gedrag
  • Suïcidespecifieke interventies
  • Wat te doen na een suïcidepoging
  • Wat te doen na een suïcide
  • Opstellen van een suïcidepreventiebeleid

De richtlijn richt zich in de eerste plaats tot artsen, psychologen en verpleegkundigen, maar ook andere hulpverleners binnen de gezondheidszorg kunnen er mee aan de slag. Bij de richtlijn hoort een e-learning waar hulpverleners de aanbevelingen op een interactieve manier kunnen aanleren en inoefenen.

De richtlijn en e-learning zijn gratis te raadplegen via: www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

download Samenvatting van de richtlijn

Studie naar het psychisch welzijn van holebi's en transgender personen

In 2015 onderzocht VLESP in samenwerking met het Transgender Infopunt het psychisch welzijn van holebi’s en transgender personen in Vlaanderen. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het onderzoeksrapport. Op basis van dit onderzoek werden de websites van Lumi en Transgender Inforpunt uitgebreid met informatie over psychisch welzijn en suïcidepreventie. Deze uitbreidingen werden onderzocht op hun effectiviteit. De resultaten van dit onderzoek kan je terugvinden in het evaluatierapport.

download Infofiche studie LGBT

BackUp

In 2015 werd BackUp gelanceerd, een mobiele app voor mensen die aan zelfmoord denken en hun omgeving. Voor mensen die aan zelfmoord denken biedt BackUp de volgende tools: een tool om snel in contact te komen met je belangrijkste contactpersonen of BackUps als het moeilijk gaat, BackUp kaarten die je helpen herkennen wanneer het mis gaat en hoe je rustiger kan worden, de BackUp box waar je eigen hoopvolle momenten, muziek, foto’s, … kan toevoegen en een safety plan dat helpt je crisismomenten door te komen. Voor mensen uit de omgeving van mensen die (mogelijk) aan zelfdoding denken biedt de app tips hoe signalen te herkennen, hoe een gesprek over zelfmoord aan te gaan, en met de mogelijkheid om hoopvolle zaken te delen om zo anderen te ondersteunen.

Meer informatie over de BackUp app vind je hier.

download Infofiche BackUp

Postercampagne ter preventie van suïcide

Geïnspireerd op de Amerikaanse campagne van het Suicide Prevention Resource Center om blijvende aandacht te vragen voor de vroegdetectie van suïcidaliteit, omvatte dit project de ontwikkeling van een poster en gids die gebruikt kan worden voor het herkennen en opvangen van suïcidale patiënten. Middels een gerandomiseerd controleonderzoek onder personeelsleden van spoeddiensten en PAAZ-afdelingen werd de onderzocht of deze poster en gids ook een effectieve methodiek van deskundigheidsbevordering vormt voor professionals in Vlaanderen in termen van kennis, zelfvertrouwen en attitude.

De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het onderzoeksrapport.

De posters zelf worden verspreid via de vormingen van de Suïcidepreventiewerking van de CGG.

download Onderzoeksrapport postercampagne

Ben je dringend op zoek naar hulp?

Dan verwijzen wij je graag door naar de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of naar Zelfmoord 1813 om te chatten of mailen.